മനഃശാസ്ത്രം

സിംപതിസം – ഫൂലന്‍ദേവിയും കോലപ്പനും രാജവെമ്പാലയും

പാരാസൈക്കോളജിയില്‍ സിംപതിസം എന്നൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ട്. രണ്ടു ജീവികള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം താദാത്മീകരണമാണിത്. മനസ്സുകള്‍ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഇതു സംഭവിക്കാന്‍ ഒരു കാരണമാണ്. ചിലപ്പോള്‍ ഇതു...

Read more

കൊച്ചിയിലെ കാപ്പിരി മുത്തപ്പന്‍

നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് മരിച്ചയാളുടെ മനസ്സു നിലകൊള്ളുന്നത്‌. മരിച്ച ആളെ ഓര്‍മിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതും കുടുംബ മനസ്സിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താന്‍ ഉപകരിച്ചേയ്ക്കും. കുടുംബമനസ്സിന് അശാന്തിയുണ്ടായാല്‍ അതു അനര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം.

Read more

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍