നാട്ടുകാര്യം

നോണ്‍ അവെയ്‍ലബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ - ജനനം/മരണം രജിസ്റ്റര്‍‍ ചെയ്തിട്ടില്ല...

Read more

ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജനനക്രമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്)

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. (ജനനം രജിസ്റ്റര്‍‍ ചെയ്ത യൂണിറ്റിലെ രജിസ്ട്രാരുടെ...

Read more

ജനന/മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പകര്‍പ്പ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ - അപേക്ഷകന്റെ പേരില്‍ വാങ്ങിയ...

Read more

ജനനം/മരണം താമസിച്ചു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം (3 കോപ്പികള്‍ )....

Read more

മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ മരണം നടന്ന വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം/സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി...

Read more

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കല്‍

അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് - ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം - അഞ്ചുരൂപയുടെ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ , മാതാപിതാക്കള്‍ സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കണം....

Read more

ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ ജനനം നടന്ന വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം/സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി 21 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ നല്‍കണം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓഫീസ് -...

Read more
Page 8 of 8 1 7 8

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍