ആണവം കണ്മം മായ

സിദ്ധ വൈദ്യത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് തത്ത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്  ജീവനുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം ... തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല സിദ്ധന്മാരും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രകാരം  മുമലങ്ങൾ അഥവാ മനുഷ്യൻ്റ ആത്മീയ...

Read more