ഡോ. വി. ജോര്‍ജ് മാത്യു

ഡോ. വി. ജോര്‍ജ് മാത്യു

പ്രശസ്ത പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഡോ. വി. ജോര്‍ജ് മാത്യു. കേരള സര്‍വകലാശാല മനഃശാസ്ത്രം വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു. ഹോളിഗ്രേറ്റിവ് സൈക്കോളജി എന്നൊരു നൂതന മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്.

No Content Available

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍