അരുണ്‍

അരുണ്‍

ഐഡിയ ഇന്നൊവേറ്റര്‍, വെബ്‌ എഡിറ്റര്‍, കണ്ടെന്റ് റൈറ്റര്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ എക്സ്പര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ഉര്‍വശീശാപം ഉപകാരം – അര്‍ത്ഥവും സന്ദര്‍ഭവും

ഉര്‍വശീശാപം ഉപകാരം – അര്‍ത്ഥവും സന്ദര്‍ഭവും

"നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുവന്ന എന്നെ ഒരു പുരുഷനൊത്തവണ്ണം സ്വീകരിക്കാത്ത നീ, സ്ത്രീകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു നപുംസകമായി പാട്ടും നൃത്തവും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടാനിടവരട്ടെ" എന്ന്‍ ദേവലോകത്തുവച്ച് ഉര്‍വശിയാല്‍ ശപിക്കപ്പെട്ട അര്‍ജുനന് അജ്ഞാതവാസസമയത്ത്...

ഭരതവാക്യം – അവസാനവാക്ക് / ഉപസംഹാരം

ഭരതവാക്യം – അവസാനവാക്ക് / ഉപസംഹാരം

ഭരതവാക്യം എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിലെ അവസാനവാക്ക് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുക എന്നോ പറയാം. ഭരതവാക്യത്തിനും അപ്പുറം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണു നാട്ടുനടപ്പ്. പഴയകാലനാടകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത്...

ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ /  ഭീഷ്മശപഥം – മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ച തീരുമാനം

ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ / ഭീഷ്മശപഥം – മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ച തീരുമാനം

മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ച തീരുമാനം എന്ന അര്‍ഥത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ. ഭീഷ്മരുടെ ഉജ്വലവും അലംഘനീയവുമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഈ ശൈലിക്കാധാരം.

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍