ഭാവാദ്വൈതവും ക്രിയാദ്വൈതവും – എപ്പോള്‍ എങ്ങനെ?

bhavadwaitham

ഭാവാദ്വൈതം സദാ കുര്യാത്
ക്രിയാദ്വൈതം ന കുത്രചിത്
അദ്വൈതം സര്‍വ്വഭാവേഷു
നാദ്വൈതം ഗുരുസന്നിധൌ

എല്ലാം അദ്വൈതസത്യമാണെന്നുള്ള ഭാവം സദാ നിലനിര്‍ത്തണം. എന്നാല്‍ തല്ക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ലോക വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഒരിടത്തും അത് പകര്‍ത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാഴ്ചകളിലും അദ്വൈതം കാണണം. എന്നാല്‍ ഗുരുസന്നിധിയില്‍ മാത്രം അദ്വൈതം വേണ്ട.

ശ്രീ · തത്ത്വചിന്ത · 18-05-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *