അന്‍പേ ശിവം

അന്‍പേ ശിവം
അന്‍പാക പേശു
ഇനിമൈയാക പേശു
ഉണ്‍മൈയേ പേശു
നന്‍മൈയേ പേശു
മെതുവാക പേശു
ചിന്തിത്തു പേശു
സമയമറിന്തു പേശു
സഭൈയറിന്തു പേശു
പേശാതിരുന്തും പഴകൂ

[അര്‍ത്ഥവത്തായ ഈ മധുരത്തമിഴ്വരികള്‍ പല ആശ്രമങ്ങളിലും എഴുതിവച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതു ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നാണെന്നോ ആരെഴുതിയതാണെന്നോ പറഞ്ഞതാണെന്നോ അറിവില്ല, അതറിയുന്നവര്‍ പേശൂ…]

ശ്രീ · തത്ത്വചിന്ത · 27-02-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

One Response to അന്‍പേ ശിവം

  1. RAJEEV M Reply

    October 22, 2017 at 10:31 pm

    തിരുവള്ളുവരുടെ തിരുക്കുറൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *