കാഞ്ഞിരമരവും കായും കുരുവും കാണൂ!

കാരസ്കരത്തിന്‍ കുരു പാലിലിട്ടാല്‍
കാലാന്തരേ കയ്പ്പു ശമിപ്പതുണ്ടോ?

ഇത് കാരസ്കരം എന്ന് സംസ്കൃതത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കാഞ്ഞിരമരം. അതിന്റെ ഇലയും കായും കുരുവും കണ്ടോളൂ.
കഞ്ഞിരം leaf fruit seed

ശ്രീ · ചിത്രം · 30-12-2013 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *